Orbit

 李大偉
約聘師資
職稱 助理教授
姓名 李大偉
聯絡電話 5712121轉56584
電子郵件 twli@mail.nctu.edu.tw
國家 學校名稱 系所 學位 期間
美國 羅徹斯特大學 化工系 博士 1988.09 ~ 1994.06
台灣 國立清華大學 化工系 學士 1982.09 ~ 1986.06
服務機關名稱 單位 職務 期間
交通大學 應化系 兼任助理教授 1998.02 ~ 2006.07
元智大學 化工系 兼任助理教授 1997.07 ~ 2000.06
中央研究院 化學所 博士後研究員 1995.08 ~ 1997.06
清華大學 化工 CAE Lab 博士後研究員 1994.11 ~ 1995.06